Qendra e Karrierës

Shërbimet të cilat i ofrojmë në kuadër të qendrës së karrierës:

  • Informim dhe Orientim Profesional
  • Këshillim Profesional
  • Punësim
  • Mbështetje profesionale

Misioni i Meister TC është që ti këshillojë, mbështes dhe inkurajojë kandidatët/studentët në ndërtimin e potencialit të tyre të plotë drejt një karrierë të suksesshme. Ajo synon që të ndihmojë studentët që pas përfundimit të trajnimit të tyre të gjejnë punë ose të krijojnë qasje të lehtë në tregun e punës përmes informatave, këshillave dhe orientimit të tyre për në tregun e punës.

Qendra e Karrierës në Meister TC ka për qëllim orientimin dhe këshillimin e studentëve për qasje sa më të mirë në tregun e punës. Zyra e karrierës do të mbështesë dhe këshillojë të trajnuarit /studentët për të arritur qëllimin e tyre përmes rrjetëzimit të Grupit Hymeri duke ndjekur dhe kujdesur per karrierën në nivel lokal apo ndërkombëtar.


Stafi i Karrierës Meister, do të bashkëpunojë me zyrat kombëtare të punësimit, Organizatat Ndërkombëtare, dhe kompanitë partnere për të ofruar këshilla për karrierë.

Na ndiqni në rrjetet sociale