Trajnimet

• Të njihet me aktivitetet e zanateve në fusha të ndryshme në nivel të ndërmarrjes,

• Për të marrë njohuri mbi strukturën, organizimin, menaxhimin dhe funksionimin e hosting-it në kompani, duke marrë parasysh aspektet e kontrollit të cilësisë, ekonomisë, ekologjisë dhe pranimit të punës nga konsumatori,

• Të mësojnë dhe të kontribuojnë në zhvillimin e shërbimeve  dhe prodhimin e mallrave, komponentëve dhe sistemet në fushën përkatëse të zanateve,

• Të njihen me kulturat e shoqërisë, strukturat sociale si puna në grup, hierarkia, gjendjen sociale dhe siguria në punë,

• Të ju ofrojë pjesëmarrësve mundësinë për të fituar njohuri për rolin e një mjeshtri brenda një kompanie, për të trajnuar sjelljen sociale dhe komunikimin e duhur brenda hierarkisë së një ndërmarrje të vërtetë, dhe ta bëjë praktikantin të njohur me aktivitetet specifike të karrierës.

Trajnimi nën kompani mbikëqyret me kujdes për të qenë sa më efektiv që është e mundur.

 “Koordinatori i kompanisë” i trajnuar si një trajner brenda kompanisë në ndërmarrje është një person me përvojë profesionale dhe me më pak se 3 vite eksperiencë teknike.